نظر سنجی

 

برنامه امتیازدهی خودکار کارشناسان

حتما در مرکز تماس خود از سیستمهای خودکار امتیاز دهی بر اساس معیارهای تعداد پاسخ تعداد کمتر تماس بی پاسخ تعداد بیشتر تماسهای موفق امتیاز بالاتر در نظر سنجی استفاده کنید و کارشناسان موفق را به صورت روزانه هفتگی و ماهیانه معرفی و برای آنها شرایط ویژه تری در نظر بگیرید. این شیوه ها در مراکز تماس معجزه می کند . ما تجربه های بسیار موفقی در پیاده سازی شیوه های امتیاز دهی داشته ایم.